הפוך לעמוד הבית | הוסף למעודפים

תקנון שימוש

בית המיסטיקה של נוי בר – תקנון שימוש


כללי
בית המיסטיקה של נוי בר (להלן: "האתר"), הינו אתר הבית של המיסטיקנית נוי בר. השימוש באתר בכפוף לתנאי התקנון. האחריות המלאה להכרת התנאים שלהלן והשימוש באתר לפי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד. הרישום לאתר מהווה את הצהרתך והתחייבותך כי הנך מסכים לתנאי התקנון המפורטים להלן, וכן את אישורך כי קראת את תנאי התקנון והם ברורים לך.
הרשמה לאתר
משתמשים הרשומים לאתר יוכלו להפנות שאלת ייעוץ אישית לנוי בר ללא תשלום (להלן: "השירות") וכמו כן יהנו מתכנים, מאמרים, תחזיות ועדכונים מיוחדים מתחום המיסטיקה.
הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לקבלת עדכונים שוטפים אודות תכנים ו/או שירותים הניתנים במסגרת האתר. האתר יהיה רשאי להעביר אליך את המידע באמצעות פניה טלפונית ו/או פניה באמצעות הדוא"ל, בהתאם לפרטים שהוזנו בתהליך ההרשמה.
בהרשמתך ו/או הסכמתך לקבלת תכנים ועדכונים מאתר, הנך מאשר קבלת דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. יחד עם זאת, מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, תהיה ראשי לחזור בך מהסכמתך ע"י משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב, או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת.
אחריות
התחזיות והייעוץ המיסטי הניתנים במסגרת האתר הינם בגדר מידע בלבד המסופק על פי ניתוח מיסטי המבוצע על ידי המיסטיקנית נוי בר, ועל כן אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי, פיננסי, או כל ייעוץ מקצועי אחר.
השימוש בתוכן הנשלח הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש פוטר בזאת את האתר, מנהליו והעובדים בסמכותו ומטעמו, מכל זנק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם לו או לצד ג' עקב השימוש בשירות או האתר. הרשמה לאתר ולשירות מהווה את הצהרתו והסכמתו של המשתמש כי הוא הבין ומאשר את תוכן סעיף זה, וכי השימוש בתכנים נעשה על דעתו ואחריותו בלבד.
האתר עושה כמיטב יכולתו על מנת לספק למשתמשים שירות סדיר, רצוף, ללא תקלות, טעויות, שגיאות, הפרעות והפסקות. בשל העובדה שמתן השירות תלוי גם בגורמים חיצוניים רבים,  האתר אינו ערב לכך שלא תהינה תקלות, שגיאות, טעויות, הפרעות, עיכובים, או הפסקות בשירות, שהן על פי רוב פתאומיות ובלתי צפויות מראש. מסיבות אלו לא יחול על האתר כל חובה לפצות את המשתמשים או מי מהם בגין תקלות, טעויות, שגיאות, הפרעות והפסקות בלתי צפויות במתן השירותים באתר, והמשתמש מוותר מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לדרוש או לתבוע פיצוי בגין תקלות אלה, או בשל הפסקות בשירות לשם תחזוקת האתר.
האתר נוקט באמצעים רבים כדי לאבטח את המידע האישי של המשתמשים בשירות, אולם מאחר ומדובר בשירות שמקושר לרשת האינטרנט, לא ניתן להגן באופן מוחלט והרמטי על האתר מפני חדירות של "האקרים" וגורמים עוינים. כלומר, חרף מאמציו של האתר ואמצעי האבטחה שבהם הוא נוקט, לא ניתן לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשים, שלא נועדו לפרסום פומבי, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים לאתר, או מכל סיבה אחרת.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בשירות, לרבות התחזיות הנומרולוגיות והייעוץ המיסטי, שייכים לאתר ו/או למיסטיקנית נוי בר. בכלל זה, האתר ו/או המיסטיקנית נוי בר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר והשירות, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר והשירות, ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי, במאגרי המידע, לרבות ומבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים, קודי מחשבים, טקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או בשירות.
המשתמש מתחייב לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר והשירות. מובהר למשתמש שכל זכויות הקניין הרוחני שייכות לאתר ו/או למיסטיקנית נוי בר, לרבות תכני השירות הנשלחים למשתמש, אשר מוגנים ע"י דיני הגנת זכויות יוצרים של מדינת ישאל, וכי כל שימוש בהם, שלא במסגרת שימושי האתר ו/או שלא על פי הסכמתו המפורשת של האתר בכתב יהווה הפרה של הסכם זה ובכלל זה האתר ינקוט בכל צעד העומד לרשותו על מנת להגן על קניינו הרוחני.
השימוש בשירות ובתכנים הינו לצורכו הפרטי והאישי של המשתמש. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשנות ו/או לאכסן תכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע ובכל צורה שהיא ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.
סמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, מדיניות הפרטיות שלו, הוראותיו וכל דבר ועניין בדבר תקנון השימוש לרבות תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו. סמכות השיפוט תהא מסורה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לתקנון שימוש זה ולשירותים באתר, תהא מסורה לבתי המשפט בתל-אביב יפו ולהם בלבד.
שונות
כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים וגברים כאחד.
במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה שאר ההוראות לעמוד בתוקפן.
כל השתהות של האתר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם למפורט לעיל, או הימנעותו של האתר מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.